Biegi dzieci i młodzieży - 41 Bieg Jesienny im. red. Tomasza HOPFERA

Parzymiechy, Polska
22.09.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

164

Nazwa zawodów

Biegi dzieci i młodzieży - 41 Bieg Jesienny im. red. Tomasza HOPFERA

Lokalizacja

Parzymiechy, Polska

Start

22.09.2019 10:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

https://www.facebook.com/biegjesiennyparzymiechy/

Ograniczenie wiekowe

1

Organizator

Ognisko TKKF „Zryw”

E-mail organizatora

kontakt@kolorowesny.eu

Telefon organizatora

692587252

Klasyfikacje

Biegi dla dzieci i młodzieży 50 metrów

Płeć

K,M

Wiek

1-6

Uczestników

48


Udział bezpłatny

Biegi dla dzieci i młodzieży 200 metrów

Płeć

K,M

Wiek

7-8

Uczestników

48


Udział bezpłatny

Biegi dla dzieci i młodzieży 400 metrów

Płeć

K,M

Wiek

9-10

Uczestników

33


Udział bezpłatny

Biegi dla dzieci i młodzieży 800 metrów

Płeć

K,M

Wiek

11-12

Uczestników

21


Udział bezpłatny

Biegi dla dzieci i młodzieży 1000 metrów

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

13-14

Uczestników

14


Udział bezpłatny

Regulamin biegów dla dzieci i młodzieży
rozgrywanych podczas 
41 Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera w Parzymiechach
22.09.2019r.
I. Organizator
Organizatorem biegów dla dzieci jest: Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera w Parzymiechach, Urząd Gminy Lipie i Gminny Ośrodek Kultury Lipie
II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
III. Termin, miejsce, dystans.
1. Biegi odbędą się 22 września 2019 r. w Parzymiechach, ul. Kasztanowa 5, 
42-164 Parzymiechy. Boisko sportowe Sokół Parzymiechy.
2. Biuro zawodów dla dzieci – czynne od godz. 8:30 do 9:30.
3. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 10:00. zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów, najpóźniej na 20 min przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
5. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
6. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach:
10.10 roczniki: 2013r i młodsi ( Przedszkole)– 50 metrów, dziewczęta
10.15 roczniki: 2013r i młodsi ( Przedszkole)– 50 metrów, chłopcy
10.20 roczniki: 2012r. – 2011r. ( klasy I - II) – 200 metrów, dziewczęta
10.30 roczniki: 2012r. – 2011r. ( klasy I – II) – 200 metrów, chłopcy
10.40 roczniki: 2010r. – 2009r. (klasy III-IV) – 400 metrów, dziewczęta
10.50 roczniki: 2010r. – 2009r. (klasy III-IV) – 400 metrów, chłopcy
11.00 roczniki: 2008r. – 2007r. – (klasy V-VI) - 800 metrów, dziewczęta
11.10 roczniki: 2008r. – 2007r. – (klasy V-VI) - 800 metrów, chłopcy
11.20 roczniki: 2006r. – 2005r. – (klasy VII-VIII) - 1000 metrów, bieg dziewczęta
11.30 roczniki: 2006r. – 2005r. – (klasy VII-VIII) - 1000 metrów, bieg chłopcy
12.20 – 13.10 Uroczysta dekoracja uczestników biegów dzieci i młodzieży

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
1. Do zawodów dopuszczeni będą dzieci i młodzież urodzone w latach 2005 i młodsi.
2. Organizator wprowadza limit w każdej kategorii na poziomie 50 osób.
3. Zapisy do biegu odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 14.09.2019 roku.
4. Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Internetowej www.zmierzymyczas.pl (link do zapisów)
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do startu zawodników zgłoszonych w dniu zawodów tylko w przypadku nieosiągnięcia limitu do dnia 14.09.2019 roku.
6. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni elektronicznie do startu w biegach muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów dla dzieci czynne 22.09.2019r w godzinach 8.30 - 9.30. W celu weryfikacji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważną legitymację szkolną lub dokument tożsamości ze zdjęciem.
7. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest zgłoszenie/zapisanie/zweryfikowanie w biurze zawodów do godziny 9.30 oraz prawidłowe wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w dniu 22.09.2019 r. do godz. 9.30. Podpis w Formularzu Zgłoszeniowym wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. Zgłoszenie i Oświadczenie należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 22 września 2019 w godzinach od 8.30 do 9.30.
8. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji w/w zawodów.
12. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z kategorii rocznik 2013 i młodsi (50 metrów) mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna pod warunkiem nie przeszkadzania innym uczestnikom. Podczas biegów w innych kategoriach wiekowych (roczniki 2012 - 2005), zabroniony jest udział w biegu rodziców i opiekunów oraz nie zgłoszonych uczestników. W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń Organizatora oraz Sędziów.
13. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.

V. Klasyfikacje i nagrody
1. Klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów, trofea i dyplomy 
za miejsca I-VI w kategorii dziewcząt i chłopców.
2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają pamiątkowe medale.
3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa znajdującego się w numerze startowym. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Posiadanie numeru startowego i chipa ( po ukończeniu biegu należy go bezwzględnie zwrócić) jest warunkiem startu i ujęcia w komunikacie końcowym.
4. Uroczysta dekoracja nastąpi po zakończeniu wszystkich biegów dzieci i młodzieży około godziny 12:20
VI. Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Koordynator :
Anna Osiewacz – Dyrektor biegu – tel: 608 725 060
mail: kaczmarekanna5@wp.pl


Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU